تقسیم بندی دوره هـا از نظر زمـان برگــزاری

دوره هاي فشرده: اين دوره ها به صورت ۴ روز در هفته و هر جلسه سه ساعت برگزار می گردد. شركت كنندگان در دوره هاي فشرده در هر فصل موفق به طي دو دوره خواهند شد.

دوره هاي نيمه فشرده: اين دوره ها به صورت ۶ ساعت در هفته (هر هفته دو جلسه) برگزار مي گردد. شركت كنندگان در دوره هاي نيمه فشرده در هر فصل موفق به طي يك دوره خواهند بود.

دوره هاي غیر فشرده: اين دوره ها به صورت ۴ ساعته یا کمتر در هر هفته برگزار می گردد.

  تقسیم بندی دوره هـا از نظر تعداد شرکت کنندگان

دوره های گروهی: منظور دوره های فشرده و نیمه فشرده  موسسه می باشد که با رعایت حداکثر تعداد نفرات شرکت کننده و بر اساس برنامه ریزی موسسه برگزار می گردد. سقف نفرات این دوره ها در جدول پشت صفحه درج شده است.

دوره های نيمه گروهی: برخی از دوره های آموزشی به هدف پاسخگویی به درخواست متقاضیان حضور در کلاس هایی با تعداد کمتر شرکت کننده و  بر اساس حداکثر نفرات مندرج در جدول صفحه ی پشت، توسط موسسه، برنامه ریزی و برگزار می گردد.

دوره هاي اختصاصی: این دوره ها بنا به درخواست دانشپذیر/ دانشپذیران و بر اساس ساعات و روزهای مدنظر متقاضی، برنامه ریزی و برگزار می گردد.در این دوره ها دانشپذیر حق انتخاب استاد مدنظر خود را از لیست اساتید معرفی شده موسسه خواهد داشت.

مکالمه مقدماتی و میانی(Conversation 1 - 10)

مکالمه فرامیانی ( High Intermediate 1-3 )

مکالمه پیشرفته (Adv. 1-6)

Chat : intermediate,upper int., advanced

  •