افراد بسیاری را می شناسم که سالها در مدارس به یادگیری انگلیسی می پردازند اما تنها چیزی که بعد از این همه سال یاد گرفته اند جملاتی در حد “.It is a pen” و چیزهایی در همین حد است. یادگیری یک زبان جدید یکی از پربارترین مهارتهایی است که در طول زندگی می توانیم کسب کنیم اما چرا یادگیری این مهارت این قدر دشوار است؟

اگر در مدارس انگلیسی خواندهاید پس چرا هنوز از انجام یک مکالمه ساده ناتوان هستید؟ مطمئناً نمیخواهید یادگیری انگلیسی را دوباره به همان روش غلط دوران مدرسه تجربه کنید. به این منظور در این مقاله میخواهم پنج روش یادگیری سریع زبان انگلیسی را به شما معرفی کنم.

۱- خودتان را در موقعیتی قرار دهید که ناچار به یادگیری باشید.

اگر استفاده از مهارتهای زبان را به انتخاب خودمان واگذار کنند احتمال زیاد رغبت چندانی به آن نشان نخواهیم داد. مغز ما بهطور غریزی همواره به دنبال راحتی است و طبیعتاً گزینههایی را انتخاب میکند که به کمترین میزان تفکر نیاز دارند. یادگیری یکزبان جدید مثل هر مهارت دیگری نیازمند ارادهای قوی است. شما باید آگاهانه از پناهگاه امن خود خارجشده و هرگز اجازه بازگشت به نقطه اول را به خود ندهید. اغلب افراد تصور میکنند بهترین راه یادگیری یکزبان عبارت است از زندگی کردن در یک کشور خارجی زبان که البته چندان تصور درستی نیست. امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که دانستن زبان انگلیسی در زندگی هر فرد بسیار پرمنفعت است. در اغلب کشورهای خارجی درصدی از جمعیت به زبان انگلیسی صحبت میکنند و اغلب در شهرهای بزرگ متمرکزند در اینگونه موقعیتها رشد کردن اجباری نیست بلکه اختیاری است. روشهای متعددی وجود دارند که با استفاده از آنها میتوان یادگیری انگلیسی را اجباری نمود. مثلاً تغییر زبان موبایل خود و یا هر رسانه اجتماعی دیگر به انگلیسی. همچنین میتوانید اشیا گوناگون آشپزخانه و یا حمام خود را با برچسب بانام انگلیسی آنها نامگذاری کنید. وقتی اینگونه خود را مجبور به استفاده از زبان انگلیسی میکنید درنتیجه یادگیری با سرعت و بهطور تضمینی اتفاق میافتد.

 

۲- الویت خود را بر روان صحبت کردن بگذارید نه دقیق صحبت کردن.

منظور از روان صحبت کردن این است که قادر باشیم بهراحتی منظور خود را منتقل کنیم و منظور از دقیق صحبت کردن یعنی به صحبت کردن دقیق بدون هیچگونه اشتباه گرامری یا لغوی. باید بدانیم که هدف نهایی از یادگیری زبان روان صحبت کردن است نه دقیق صحبت کردن! البته این جمله به این معنا نیست نباید اهمیتی به دقیق صحبت کردن داد فقط باید بدانید که هنگام صحبت کردن اشتباهاتی داشته باشید اما اهمیتی ندارد. به خاطر بیاورید هنگامیکه زبان فارسی را یاد میگرفتید طبیعتاً بسیاری از قواعد دستور زبان را رعایت نمیکردیم اما درعینحال میتوانستیم منظورمان را بهطور کامل برسانیم. وقتی یادگیری یکزبان را شروع میکنید نیازی نیست از همان ابتدا تمام انرژی خود را وقف حفظ کردن لغات نمایید و یا اینکه سعی کنید هر جملهای را که میگویید بهطور ۱۰۰% بر اساس ساختار درست گرامر باشد. زبان را نمیتوان فقط از طریق کتاب یاد گرفت باید روی موضوعات کاربردی تمرکز کنید و به این طریق تا حد زیادی در وقت خود صرفهجویی کنید.

 

۳- بهجای اینکه حجم زیادی از کلمات را با زحمت در مغز خود جا دهید میتوانید از نرمافزار تکرار بافاصله استفاده کنید.

افرادی که یادگیری زبان را بهصورت خودآموز شروع میکنند همواره وسوسه میشوند که تا میتوانند به هر شکلی شده لغت یاد بگیرند. هرچند این روش در کوتاهمدت مؤثر است اما برای واردکردن اطلاعات به حافظه بلندمدت چندان تأثیرگذار نیست. روش یادگیری زبان انگلیسی با روش آماده سازی آزمون شب امتحان بسیار متفاوت استنرمافزار تکرار بافاصله “SRS” نوعی برنامه کامپیوتری است که شبیه مدل استفاده از فلش کارت است و روش مؤثرتر برای حفظ اطلاعات و انتقال آنها به حافظه بلندمدت میباشد. این فلش کارتها بر اساس الگوریتمهای پیچیدهای طراحیشدهاند که کارتها را بافاصله زمانی روی صفحه مانیتور نمایش میدهد. در این شیوه لغات سادهتر نسبت به لغات دشوارتر کمتر نمایش داده میشود و لذا کاربر این امکان را مییابد تا زمان بیشتری را برای مطالعه لغات دشوارتر اختصاص دهد. لغات دشوارتر انقدر نمایش داده میشود تا کاربر به حد تسلط برسد. با استفاده از نرمافزار علاوه بر صرفهجویی در زمان میتوانید بهطور رعدآسایی سرعت یادگیری خود را افزایش دهید.

 

۴- یک دوست انگلیسیزبان پیدا کنید.

سؤال کردن و کمک خواستن هیچ عیب و ایرادی ندارد. پس هیچگاه از سؤال کردن و کمک خواستن خجالت نکشید. این امر نشانه این است که شما در یادگیری مصمم هستید و برای رسیدن به حد تسلط از هیچ تلاشی فروگذار نخواهید کرد. حمایت دیگران میتواند سرعت یادگیری شمارا افزایش دهد. در هر سطحی از زبان هستید یک دوست پیدا کنید که او هم مثل شما در حال یادگیری زبان انگلیسی هست. اوقاتی را برای باهم بودن برنامهریزی کنید و پیشرفتهای خود را باهم به اشتراک بگذارید و به تبادل سایتها و منابع مفید آموزش زبان انگلیسیبپردازید.

 

۵- از هر اشتباهی درس بگیرید و به خودتان جایزه بدهید.

آماده اشتباهات فراوان باشید. شما میتوانید باهوشترین فرد دنیا شوید اما اگر سماجت به خرج دهید و در لاک دفاعی خود فروروید فرصتهای بیشماری را برای رشد کردن و پیشرفت از دست خواهید داد. به خاطر داشته باشید که اغلب انگلیسیزبانها به تلاش شما برای فراگیری بخش مهم فرهنگشان یعنی زبان احترام میگذارند. پس از هر اشتباه ولو جزئی خوشحال باشید چراکه نشانه تلاش صادقانه شماست . همچنین از هر مکالمه بهعنوان فرصتی برای آموختن حتی یک نکته استفاده کنید. هنگام مطالعه به این موارد فکر کنید:

چه کلمات یا عباراتی در این مکالمه برایم مفید است؟

چه کلمات یا عبارا