1- این حیوان در معرض خطر انقراض می باشد.

This animal is an endangered species./ this animal is threatened with extinction.

 

2- آن حیوان خونسرد/ خونگرم است.

That animal is cold- blooded / warm- blooded.

 

3- قورباغه ها عمدتاً از حشرات تغذیه می کنند.

Frogs feed mainly on insects.

 

4- گاو علف خوار و شیر گوشتخوار می باشد.

Cows are herbivorous animals, but lions are carnivorous.

 

5- گاو ها دارند در چراگاه می چرند.

The cows are grazing in the field.

 

6- آن سگ دارد استخوان می جود.

That dog is chewing in a bone.

 

7- شیرها کدام حیوانات را شکار می کنند؟

What do the lions prey on?

 

8- آنها معمولاً از آهو و گور خر تغذیه می کنند.

They usually prey on antelopes and zebras.

 

9- من دوست دارم که گربه را رو پاهایم بگذارم و نوازشش کنم.

Have you shown your dog to a vet?

 

10- سگ خود را به دامپزشگ نشان دادی؟

Have you shown your dog to a vet?

 

11- دامپزشگ گفت که سگم باید یک هفته قرنطینه بشود.

The vet said that my dog had to go into quarantine for one week.

 

12- این اسب باید گشته بشود.

This horse has to be put down/ destroyed/ killed.

 

13- این گوسفند را برای سلاخی می برند.

This sheep is being sent for slaughter.

 

14- باید این اسب ها را ببریم نعل کنیم.

We should take these horses to be shod.

 

15- دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زین می کند.

My friend is in the stable, saddling up his horse.

 

16- باید این اسب ها را ببریم نعل کنیم.

We should take these horses to be shod.

 

17- دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زین می کند.

My friend is in the stable, saddling up his horse.

 

18- تا پا روی پنجه سگ گذاشتم، ناله کرد.

The dog let out a yelp as I trod on its paw.

 

19- این سگ کک/شپش دارد.

This dog has got fleas/lice.

 

20- این سگ پوست نرمی دارد.

This dog has a smooth coat.

 

21- سگ زوزه می کشید تا از اتاق بیرون بیاد.

The dog was wailing to be let out of the room.

 

22- تا حالا به پوست پولکی مار دست زدی؟

Have you ever touched the scaly skin of snake?

 

23- می توانی اسم چند حیوان را بگویی که به خواب زمستانی می روند؟

Can you tell me the names of some animals which hibernate?

 

24- من هم گوشت طیور و هم گوشت قرمز میخورم.

I eat both poultry and red meat.

 

25- یک حیوان آدم خوار در این جنگل است.

There is a man-eating animal in this jungle.

 

26- گربه ام تمام شب بیرون میو میو می کرد.

My cat was meowing outside all night.

 

27- گربه خودش را به پاهای من می مالید.

The cat was rubbing itself against my legs.

 

29- آن گربه تو را چنگ نمی زند.

That cat won’t scratch you.

 

30- دم گربه لای در گیر کرد.

The cat’s tail was trapped in the door.

 

31- گربه روی قالی استفراغ کرده است.

The cat’s been sick on the carpet.

 

32- گربه من خیلی مریض است. حیوونکی!

My cat’s very ill, poor old thing!

 

33- پایش به گربه گیر کرد و افتاد.

She tripped over the cat and fell.

 

34- این گربه ولگرد را از اینجا دور کنید.

Scare this alley cat away.

 

35- گور خر شکار شیر شد.

The zebra fell prey to the lion?

 

36- تا حالا سوار شتر شده ای؟

Have you ever ridden a camel?

 

37- گاهی شیر را سلطان حیوانات می نامند.

The lion is sometimes called the king of beasts.

 

38- شیر دندانهایش را در گردن آهو فرو کرد.

The lion buried its teeth in the deer’s neck.

 

39- کرکس ها به لاشه شیر نوک می زدند.

The vultures were picking at a lion’s carcass.

 

40- شیر شکار خود را از روی علف های بلند می کشاند.

The lion stalked its prey through the long grass.

 

41- شیر،بی قرار در قفس بالا و پایین می رفت.

The lion paced restlessly up and down in its cage.

 

42- ببر او را درید.

He was mauled by a tiger.

 

43- باید تله بگذاریم تا آن موش را بگیریم.

We have to set a trap to catch that mouse.

 

44- موش در تله افتاد.

The mouse was caught in the trap.

 

45- اول فکر کردم آن موش مرده، ولی بعد دیدم یک مرتبه تکان خورد.

At first I thought the mouse was dead, but then I saw it suddenly give a slight twitch.

 

46- آن گاو را تلقیح مصنوعی کرده اند.

They have inseminated that cow.

 

47- گاو گوساله اش را لیسید و پوزه خود را به او مالید.

The cow licked and nuzzled its calf.

 

48- کمکم می کنی که گاوها را بدوشم؟

Do you help me to milk the cows?

 

49- در مورد جنون گاوی چقدر می دانی؟

How much do you know about mad cow disease?

 

50- ماهی طعمه را قورت داد.

The fish swallowed the bait.


 پرندگان – bird


1- عقاب و جغذ پرندگانی شکارچی هستند.

Eagles and owls are birds of prey.

 

2- جغد ماده معمولاً دو تا تخم می گذارد.

The mother owl normally lays two eggs.

 

3- می تونی وقتی داری می آیی خانه مقداری دان مرغ برام بخری؟

Can you get some birdseed for me on your way home?

 

4- پرستو ها دارند زیر شیروانی لانه می کنند.

The swallows are nesting under the roof.

 

5- من در خانه مرغ و خروس نگهداری می کنم.

I keep poultry at home.

 

6- این تخم مرغ ها رسمی هستند.

These are free-range eggs.

 

7- این مرغ را باید بکشیم و برای شام پر بکنیم.

We have to kill this hen and pluck it for dinner.


حشرات: Insects           


1- یک سویک داره روی برگ راه میره.

These is a beetle crawling along the leaf.

 

2- دیروز یک زنبور نیشم زد.

I was stung by a wasp yesterday.

 

3- آن زنبور عسل بد جوری نیشم زد.

That honey bee gave me a nasty sting.

 

4- از بالا تا پایین بازوم پر از جای نیش پشه است.

I have got mosquito bites all down my arm.

 

5- چشمم به خاطر نیش پشه باد کرده بود.

My eye had puffed up because of a mosquito bite.

 

6- وزوز پشه ها در شب اعصابم را خرد می کنه.

The buzz of mosquitoes at night drives me crazy.

 

7- چرا پشه بند نمی خری؟

Why don’t you buy a mosquito net?

 

8- حتماً می دانی که پشه ها ناقل مالاریا هستند.

You certainly know that mosquitoes are vector of malaria.

 

9- مگس کش کجاست؟می خواهم آن مگش را بکشم.

Where is the swatter? I want to swat that fly.

 

10- دور سطل آشغال مگس جمع شده است.

The flies are swarming around the garbage can.

 

11- وقتی داری می آیی خانه یک حشره کش هم بخر بیا.

Buy an insecticide spray on your way home.

 

12- من بد جوری از سوسک/ عقرب/ هزارپا/ ملخ/ جیرجیرک می ترسم.

I am terribly afraid of cockroaches/ scorpions/ centipedes grasshoppers/ crickets.

 

13- از دیدن آنها تنم مور مور می شود.

They give me creeps.

 

14- آشپزخانه پر از سوسک بود.

The kitchen was crawling with cockroaches.

 

15- تا آن سوسک را دیدم جیغ کشیدم و با پام لهش کردم.

As soon as I saw that cockroach, I shrieked and stamped on it.