در این قسمت اعداد انگلیسی رو به راحتی یاد خواهید گرفت:

:Numbers

 

 اعداد 1 تا 10: 

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ten

nine

eight

seven

six

five

four

three

two

one

Zero

oh

 

 

 

 اعداد11 تا آخر: 

40-Forty

21- twenty-one

11- Eleven

50- Fifty

22- twenty-tow

12- Twelve

60- Sixty

23- twenty-three

13- Thirteen

70- Seventy

24- twenty-four

14- Fourteen

80- Eighty

25- twenty-five

15- Fifteen

90- Ninety

26- twenty-six

16- Sixteen

100- Hundred(one handred)

27- twenty-seven

17- Seventeen

101- one handred (and) one

28- twenty-eight

18- Eighteen

202- one handred(and) two

29- twenty-nine

19- Nineteen

203- one handred(and) three

30- thirty

20- Twenty

 
 
 

sixty

sixteen

fifty

fifteen

forty

fourteen

thirty

thirteen

60

16

50

15

40

14

30

13