روز زبان انگلیسی

تاریخ درج: 13950204

 سازمان ملل 23اوریل-4 اردیبهشت- را که مصادف با زادروز "ویلیام شکسپیر" است را به نام روز زبان انگلیسی خوانده است. زبان انگلیسی یکی از شش زبان رسمی و اداری دنیا است که به طور گسترده ای در بسیاری از کشورها استفاده میشود. ازین رو به عنوان یک زبان جهانی شناخته شده است.  هدف سازمان ملل از  نام گذاری یک روز به نام روز زبان انگلیسی ترویج چند زبانه

بودن و فرهنگ های مختلف هم گام با استفاده از شش زبان رسمی دنیا در سازمانهای مختلف بوده است.
موسسه زبان نوید این روز را گرامی میدارد