آغاز 38 امين سال فعاليت گروه آموزشي نويد

تاریخ درج: 13960211

 گروه آموزشی نوید، 37 سال "حضور مستمر و متمایز"، "تلاش نوآورانه" و "توسعه مبتنی بر اعتماد مخاطبین" را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. بهره مندی از اساتید برجسته و همکاران توانمند، استفاده از سیستم های نوین آموزشی، مجهز شدن به تجهیزات و فناوری های به روز کمک آموزشی و از همه مهم تر جلب اعتماد مخاطبین، از عوامل رشد و بالندگي "گروه آموزشی نوید" بوده است. بر حفظ روند رو به رشد خود تاکید داریم و از كليه اساتید و همكاران اين گروه به دلیل "37 سال همراهی" تقدير می نماییم. امیدواریم در سایه الطاف باریتعالی و به مدد همراهی سرمایه انسانی، توفیقی دوچندان در پیمودن مسیر رشد و تعالی، نصیبمان گردد.