SHoPPING

تاریخ درج: 1396-02-11

برگزاری برنامه خرید به زبان انگلیسی در فروشگاه آرتا  به منظور تقویت مهارت مکالمه انگلیسی زبان آموزان عزیز در روز سه شنبه 1396/02/12 ساعت 15:30-16:30